REŽIM DNE

08.00 – Budíček

08.00 – Rozcvička a osobní hygiena

08.30 – Snídaně

09.00 – Ranní nástup

09.30 – Dopolední program

12.30 – Oběd

13.00 – Polední klid

15.00 – Svačina

15.15 – Odpolední program

18.30 – Večeře

19.00 – Večerní nástup

19.30 – Večerní program

21.30 – Večerní hygiena

22.00 - Večerka

Táborový řád

Táborový řád platí pro každé dítě, které je účastníkem tábora po celou dobu jeho trvání.

Chování táborníků

 • Táborník je povinen poslouchat své vedoucí stejně tak, jako všechny ostatní z vedení tábora.
   

 • Táborníci vzájemně spolupracují, chovají se jako jeden tým. K ostatním se chovají slušně a
  ohleduplně. V případě, že se kdokoli necítí bezpečně, svěří se někomu z vedení, komu věří
  (ať už oddílovému vedoucímu, hlavnímu vedoucímu, zdravotnici, apod…).

   

 • Užívání drog, pití alkoholu, a kouření se považuje za hrubé porušení táborového řádu a může
  vést až k vyloučení z tábora.

   

 • Je zakázáno šplhání nebo lezení po stanech, konstrukci kuchyně, párty stanu nebo
  kontejneru, hangáru a okolních stromech.

Pohyb táborníků 

 • Táborníci se smí pohybovat pouze v areálu tábora, který je určen hlavním vedoucím při prvním společném nástupu.  Areál smí opustit pouze s vědomím a svolením oddílového vedoucího. 
   

 • Táborníkům je dovoleno vstupovat do prostor kuchyně pouze při konání denní služby a nočních hlídek. Na marodku smí táborník pouze za doprovodu zdravotnice.
   

 • Pohyb mezi stany je všem táborníkům přísně zakázán.

Činnosti a program

 • Program tábora je pro každého táborníka závazný. Nikdo ho svým chováním nebude narušovat. Každý táborník se na programový blok dostaví včas a vybaven čepicí, lahví s čerstvým pitím a vhodným oblečením včetně vhodné obuvi. Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích.
   

 • Táborník se chová ohleduplně k přírodě a nijak ji neohrožuje a neničí.
   

 • Nalezne-li táborník uhynulé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a ohlásí to ihned vedoucímu. Táborník také nehladí ani nevolá na psy, kteří se v táboře nachází. Je přísný zákaz psy čímkoli krmit.
   

 • Všichni táborníci se řídí podle režimu dne, pokud hlavní vedoucí neurčí jinak.
   

 • O poledním klidu táborník nevyvíjí zbytečnou fyzickou aktivitu. Odpočívá a nabírá síly na další program. V žádném případě svým chováním neruší ostatní.
   

 • V čase večerky je táborník výhradně ve svém stanu a ve své posteli. Mezi večerkou a budíčkem svým chováním neruší ostatní.

Osobní hygiena, strava a pořádek

 • Táborník dbá na každodenní osobní hygienu a čistotu svého oblečení. Zároveň udržuje čistotu a pořádek ve svém stanu, svých věcech a všude po táboře. 
   

 • Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených.
   

 • Táborníci se sprchují za dohledu vedoucích.
   

 • K jídlu nastupuje každý s umytýma rukama. Nikdo nevynáší jídlo mimo prostory jídelny. Táborník si vezme jen tolik jídla, kolik sní. Případné zbytky jídla a odpadky dává vždy na určené místo. K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené či zakoupené nápoje.
   

 • Služební oddíl nastupuje k jídlu jako první.
   

 • Po jídle si každý táborník sám umyje svoje nádobí.
   

 • Ešusy a lahve budou ve stanu vždy otevřené a čisté.
   

 • Táborník má přísný zákaz konzumovat houby, lesní plody a ovoce nebo jiné volně rostoucí plodiny.
   

 • Při nakupování na celodenním výletě smí táborníci kupovat jen potraviny a jídla, které mají povoleny v souladu s hygienou.
   

 • Táborníci dodržují pitný režim.

Věci a majetek

 • Táborník chrání táborový majetek před poškozením a ztrátou. Případnou ztrátu nebo poškození ihned hlásí oddílovému vedoucímu.
   

 • Sportovní, výtvarné a jiné vybavení si táborník půjčuje pouze se souhlasem vedoucího. Po činnosti vrátí vybavení zpět, odkud si ho vypůjčil.
   

 • Táborník chrání svůj osobní majetek a v případě ztráty věci ji ohlásí svému oddílovému vedoucímu. V případě nálezu věci jiného táborníka ji vrátí majiteli nebo odevzdá do Ztrát a Nálezů či oddílovému vedoucímu.
   

 • Peníze a jiné cennosti si táborník uloží do úschovy ke svému oddílovému vedoucímu. Pokud tak neučiní, ručí si táborník sám za jejich případnou ztrátu.
   

 • Táborníkům je zakázáno vozit na tábor zápalky, zapalovače, zbraně a jiné podobné předměty. Naopak kapesní nožíky jsou na táboře vítány, mohou být však použity pouze za přítomnosti vedoucího.

Služební řád

Táborovou službu vykonává služební oddíl v čele se svým vedoucím, který je současně vedoucím dne, a to po dobu 24 hodin.

Denní služba

 • Denní služba dohlíží na to, aby v táboře a blízkém okolí byl pořádek.
   

 • Má na starost čistotu a pořádek v kuchyni (včetně mytí nádobí), v jídelně a okolí.
   

 • Dbá na dostatečnou zásobu dřeva, popř. udržuje oheň pod kotlem.
   

 • Stará se, aby byl vždy zajištěn dostatek teplé vody na sprchování ostatních táborníků.
   

 • Hlídá, aby byly vždy plné barely s vodou, popř. jestli je dost vody v cisterně.
   

 • Vynáší koše a případně organizuje rojnici.
   

 • V případě vyžádání kuchaře pomáhá s přípravou jídla.

Noční služba

 • Noční služba střeží bezpečnost a klid tábora.
   

 • V pravidelných intervalech v tichosti obchází tábor, neruší noční klid. Baterkami svítí na zem, ne do stanů.
   

 • Noční hlídky jsou určeny časovými intervaly, které hlídky dodržují. Pět minut před koncem služby, budí hlídku následující, čeká, než se hlídka oblékne a vystřídá je. Poté odchází spát.
   

 • Pokud se během hlídky stane něco neočekávaného, budí vedoucího, který spí na strážáku.
   

 • Poslední hlídka vždy půl hodiny před budíčkem budí všechny vedoucí, není-li určeno jinak.
   

 • Na hlídce jsou vždy jen ti táborníci, kteří jsou předem určeni svým vedoucím.

Požární řád

 • Při mimořádných situacích se táborník řídí pokyny vedoucího.
   

 • Táborníci nesmí samovolně manipulovat s ohněm a oheň smí rozdělávat pouze za přítomností vedoucího.
   

 • U ohně musí být vždy přítomen vedoucí starší 18-ti let, bez jeho účasti je možné oheň rozdělávat pouze s jeho vědomím a souhlasem, na místě k tomu určeném.
   

 • Otevřený oheň není možné nechat bez dozoru, opustit ohniště můžeme jen po dostatečném uhašení vodou a ohniště zahladit (pokud není stálé).

Adresa tábora

 

Tábor Ledňáček

Rosovice
262 11

 

Kontaktujte nás

Při jakýchkoli nejasnostech nás neváhejte kontaktovat buď na stránkách facebooku nebo na emailu či telefonu:

 

Telefon: 608 962 145
Email: info@lt-lednacek.cz

Sledujte náš Facebook
 • Facebook Social Icon

Fotky z táborů, akcí, ze staveb a bourání z neformálních setkání atd. Dále spousta informací o novinkách a místo, kde se můžete ptát.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now